Facultatea de Istorie anunță scoaterea la concurs a unui număr de 20 de burse Erasmus. În funcție de punctajul obținut vor exista și rezerve (rezervele vor avea posibilitatea de a ocupa poziții finanțabile în eventualitatea retragerii ale unor titulari sau a suplimentării fondurilor alocate programului Erasmus).

Procedura de selecție:

 • 4 aprilie – 18 aprilie: depunerea dosarelor la secretariatul Facultății de Istorie
 • 19-20 aprilie: interviul (detaliile vor fi anunțate ulterior)
 • 21-22 aprilie: afișarea rezultatelor

Criterii generale de selectie (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii):

 • calitate de student / masterand / doctorand la UB la cursuri regulate/la zi, la selecție și pe durata stagiului;
 • absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității (pentru nivel licență);
 • integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanță);
 • promovarea unui test de limbă straină / cunoștințe lingvistice într-o limbă străină;
 • prezentarea unei scrisori de intentie / de motivație într-o limbă străină ;
 • prezentarea unui curriculum vitae, obligatoriu în format Europass (într-o limbă străină).
 • prezentarea unui program de studiu prevăzut pentru stagiu.

Criterii speficice Facultății de Istorie:

 • media școlară de minimum 7,50 pentru licență și 8.00 pentru masterat și doctorat. Media școlară va include și rezultatele semestrului I al anului academic 2015-2016

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:

 • Listă de opțiuni (maximum trei destinații pentru fiecare candidat), în ordinea descrescătoare a preferințelor
 • Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă de circulație internațională
 • O scrisoare de intenție redactată într-o limbă de circulație internațională care să cuprindă argumentele candidatului pentru obținerea unei burse Erasmus
 • Un plan al programului de studiu propus de candidat pentru fiecare destinație vizată de candidat
 • Diplome și atestate relevante pentru candidatură, inclusiv atestate lingvistice.

Precizări:

 • Interviul va urmări reliefarea obiectivelor principale ale mobilității Erasmus, va evalua nivelul cunoștințelor de specialitate și lingvistice, dar și capacitatea de adaptare a candidatului la un nou mediu cultural și educațional,
 • Punctajul final va fi stabilit astfel:
  • 20% - cunoștințe lingvistice
  • 10% - media școlară
  • 30% - evaluarea dosarului
  • 40% - interviu,
 • Criteriile de departajare sunt, în ordine: punctajul obținut la interviu, punctajul obținut pentru cunoștințele lingvistice, punctajul obținut pentru situația școlară,
 • Studenții din anul I (licență) în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanțe) și prezentarea la BE+ a adeverinței de la facultate care să confirme acest lucru,
 • Studenții din ani terminali în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master/doctorat, cu condiția admiterii la master și prezentarea la BE+ a adeverinței de la facultate care confirmă admiterea,
 • Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecare obligatoriu pe sem. II, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant. Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat
 • În cadrul noului Program ERASMUS+, un student poate beneficia de un singur grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (de ex.: un student care a beneficiat de stagiu ERASMUS pe durata studiilor de licență, mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata studiilor de masterat).
 • Dacă există candidați care vor să plece pe cont propriu (grant zero), aceștia trebuie să participe la procedurile de selecție și trebuie să se supună acelorași criterii de selecție
 • Candidaţii declaraţi admişi (titulari, rezerve, precum și bursierii cu grant zero) îşi vor depune dosarele la Biroul Erasmus+, la Rectorat, până cel târziu la data de 2 iunie 2016. Studenţii trebuie să verifice dacă universităţile vizate nu au un termen-limită de înscriere anterior acestei date. În acest caz, se vor încadra în acel termen și vor depune documentele necesare mai devreme.

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru a.a. 2016 - 2017, este:

 • Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Italia, Norvegia, Suedia, UK, Belgia, Croatia, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia - 500 €/luna
 • Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia - 450 €/luna

Finanțarea ERASMUS este pentru 4 luni de stagiu și nu este destinată acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate.

Pentru lămuriri suplimentare, îl puteți contacta pe responsabilul Erasmus al Facultății de Istorie, lect. dr. Alin Matei, la adresa alin.matei@istorie.unibuc.roSelectie pentru stagii de mobilitati de practica pentru studenti ERASMUS

pentru semestrul al doilea 2015 - 2016


Universitatea din București a decis în Ședința de Coordonare din 14 martie 2016 lansarea selecției pentru stagii de mobilități pentru stagii de practică în cadrul Programului ERASMUS, în perioada mai – septembrie 2016, cu finanțare din fonduri ERASMUS 2015-2016, capitolul SMP (student mobility for placement), pentru un număr de 16 mobilități, cu un total de finanțare de 30.800 EURO.

Selecția pentru aceste mobilități va avea lor la nivel central, la Biroul Erasmus+ al UB, nu la nivelul fiecărei facultăți.

Stagiile de practică Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 2 luni si maxim 3 luni (stagiile se pot efectua până la data de 30.09.2016 maxim).

Conform deciziei Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi anunţului din Apelul Naţional pentru mobilităţi 2015, grantul lunar pentru un student care beneficiază de stagiu de practică ERASMUS este stabilit după cum urmează:


 • Austria, Belgia, Croația, Cehia, Cipru, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia, Danemarca, Suedia - 700 euro/luna
 • Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria - 650 euro/luna

*luna este calculată la 30 zile.

Criterii de eligibilitate și selecție:

 • să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi);
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat);
 • să nu aibă nicio restanță / să fie integraliști;
  • să aibă media școlară minim 7,50 (din anii academici anteriori și inclusiv semestrul I din a.a. 2015-2016);
  • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie într-o limbă străină;
  • să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS, într-o limbă străină;
  • să prezinte un plan de activități de practică, după modelul Learning Agreement for Traineeship
  • să prezinte o scrisoare de acceptare pentru stagiul de practică prevăzut (opțional).

Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 15 aprilie 2016 dosarele pentru selecție, respectiv :

 • Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină,
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie) – nivel minim B2,
 • Situație Școlară,
 • Scrisoare de motivație, într-o limbă străină,
 • Plan de activități de practică pe durata stagiului Erasmus (care să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă - după modelul Learning Agreement for Traineeship),
 • Recomandare din partea conducătorului de lucrare de licență/dizertație/doctorat care să conțină acordul pentru respectivul stagiul de practică Erasmus,
 • Copie după cartea de identitate.
 • Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă (opțional; reprezintă un plus la punctaj).

Organizaţiile de primire pentru stagii de practică pot fi instituţii publice/private de pe piaţa muncii:

 • orice organism public sau privat activ pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:
 • organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un organism care oferă servicii de orientare profesională, consigliere profesională și informare;
 • instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program.
 • întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusive întreprinderile sociale);
 • un organism public la nivel local, regional sau național;
 • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camerele de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
 • un institut de cercetare;
 • o fundație;
 • o școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul pre-școlar la cel secundar superior, inclusiv formarea profesională și educația adulților);

Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații gazdă pentru stagii dedicate studenților:

 • instituții ale UE și alte organisme ale UE, inclusiv agențiile specializate (lista completă a acestora este disponibilă pe site-ul ec.europa.eu/institutions/index_ro.htm);
 • organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale (pentru a evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

  Pregătiri necesare:

  Înainte de plecare studentul Erasmus va semna un contract de practică ce amenajează programul pentru plasament asumat de cele 3 părţi: student, instituţia de trimitere şi întreprindere (Learning agreement for traineeship).

  În vederea realizării documentului de ”Learning agreement for traineeship” (Acord de formare pentru plasament) coordonatorul studentului din instituția de origine trebuie să se pună de acord cu coordonatorul din instituția gazdă (supervisor) pentru:

  După perioada de mobilitate:

  • Pentru un plasament care este parte din curriculum, instituţia de trimitere trebuie să acorde recunoaştere academică pentru perioada petrecută în altă ţară prin acordarea creditelor transferabile (ECTS) sau a unui sistem echivalent. Recunoaşterea va avea la bază contractul de practică semnat de către toate părţile înainte de începerea mobilităţii;
  • Pentru cazul particular în care plasamentul nu este parte din curriculumul studentului, organizaţia de trimitere va furniza recunoaştere cel puţin prin înregistrarea acestei perioade în suplimentul la diplomă.

  Va fi acordat un sprijin financiar sau vor fi percepute taxe?

  Studenţii pot primi un grant Erasmus + menit să acopere transportul precum şi costuri de subzistenţă pe perioada mobilităţii. Pe durata stagiului Erasmus, studentul nu poate beneficia de un alt sprijin financiar din partea Comisiei Europene.

  Plata burselor naționale către studenții care pleacă în stagii de practică Erasmus se va menține pe toată durata stagiului în străinătate.

  Selecția dosarelor va avea lor la nivelul Biroului Erasmus+ al UB, în data de 22 aprilie 2016.

  Punctajul pentru selecție este realizat prin media artimetică a punctajului acordat pentru următoarele criterii (punctaj între 1 şi 10, 10 reprezentând punctaj maxim):

  • Situaţia şcolară (media anilor de studiu): punctajul este egal cu media anilor de studii.
  • Cunoştinţele lingvistice: punctajul reprezintă fie nota obținută la testul de limbă străină, fie nota obținută prin echivalarea nivelului corespunzător atestatelor de limbă străină depuse la dosar. În cazul rezultatelor care conțin doar nivel de limbă și nu conțin notă, punctajul se acordă după cum urmează: Nivel C2 - 10 puncte, Nivel C1 - 9 puncte, Nivel B2 - 7 puncte, Nivel B1 - 5 puncte.
  • Evaluarea dosarului (scrisoarea de movitație, plan de activități, recomandare),
  • Plan de activități de practică (evaluarea efectuată de persoana desemnată din facultate),
  • Scrisoarea de acceptare/invitație (opțional, se acordă punctaj suplimentar).

  Criteriile de departajare sunt în ordine:

  • punctajul obținut pentru planul de activități,

  2.punctajul obţinut pentru cunoştinţele lingvistice,

  3.punctajul obținut pentru situaţia şcolară.

  Ulterior deciziei comisiei de selecție afișării rezultatelor la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-de-prac-2015-2016-sem-2/, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției.

  Alina CRISTOVICI,

  Șef Departament Relații Internaționale