ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

ISTORIE - ISTORIA ARTEI - RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE

Program de studiu

Forma de învațământ

Propuneri numar locuri

Subvenționate

Cu taxă

Istorie

IF

105+2 rromi

133

ID

50

Istoria artei

IF

28+1 rrom

46

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

IF

52+1 rrom

67


Admiterea se face pe programe de studii. Pentru fiecare program de studiu se depune un dosar

Criterii de admitere:

 • Scrisoare de intenție. Evaluarea se face pe baza calificativelor: , ;
 • Media obținută la bacalaureat.
Criterii de departajare:

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 • nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română;
 • nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la proba obligatorie a profilului urmat.

Calendarul admiterii:

Înscrieri: 10-21 iulie 2017

Evaluarea dosarelor: 22-23 iulie 2017

Afișarea rezultatelor: 25 iulie 2017

Confirmare loc: 25- 29 iulie 2017

Program inscrieri:

Luni-Vineri oral 9-14
Sambata-Duminica oral 9-12


Taxa de admitere si de studii:

Taxa de admitere: 150 RON/dosar de admitere depus;

Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 RON.


Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

 • Dosar plic;
 • Cerere de înscriere tip (se obţine de la comisia de înscriere);
 • Diploma de Bacalaureat în original (sau copie legalizată) sau adeverinţă provizorie în original (sau copie legalizată);
 • Copie simplă sau legalizata a certificatului de naştere;
 • Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul;
 • Fotocopia cărţii de identitate;
 • Adeverinţă medicală eliberată recent, din care să reiasă că viitorul student este apt pentru înscrierea la facultate (se obține de la medicul de familie);
 • 4 fotografii tip buletin;
 • Chitanţa cu taxa de admitere (se achită la casieria facultății).
 • Scrisoare de intentie
holder1.jpg

Istorie

Programul de pregătire a licenţei în istorie are două componente fundamentale : cursurile de pregătire istorică generală şi cursurile de specializare iniţială.

Pregătirea generală are ca obiectiv formarea unei culturi profesionale de bază, constituirea unui orizont istoriografic suficient de complex pentru ca în final absolvenţii să poată avea opţiuni cât mai numeroase. Această parte a programului cuprinde 26 de discipline cu durata unui semestru (aproximativ 14 unităţi de curs fiecare)

Pregătirea de specialitate iniţială constă într-o serie de cursuri numite opţionale şi speciale, dedicate unor chestiuni mai precis conturate şi mai aplicate decât cursurile generale introductive. Obiectivul acestei părţi a programului, care începe în anul al doilea, este acela de a-i ajuta pe absolvenţi să îşi aprecieze atitudinile pentru cercetare şi să îşi formeze câteva dintre abilităţile specifice acesteia

Studiul istoriei este un bun început într-o carieră dinamică, potrivită unui tânăr care îşi doreşte o profesie care să-l pună în valoare şi să-i păstreze pasiunea şi entuziasmul intelectual, în special acolo unde sunt cerute cunoştinţe generale solide şi înţelegerea profundă a relaţiilor sociale. Absolvenţii facultăţii funcţionează în prezent în domenii foarte variate : sistemul muzeal, învăţământ, diplomaţie, cercetare, politică, arhive, mass-media, sistemul editorial, administraţia centrală şi locală, ONG-uri româneşti şi internaţionale de diverse profiluri, etc

Mai multe detalii aici.


Istoria Artei


Creat în anul 2004 cu intenţia de a răspunde unei nevoi din ce în ce mai pronunţate în societarea românească pentru formarea unor specialişti în domeniul managementului bunurilor culturale, obiectivul programului este acela de a deschide absolvenţilor posibilitatea de a-şi dezvolta cariere în instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale care administrează patrimoniul cultural, pe piaţa privată a antichităţilor şi obiectelor de artă, în muzeologie, turism, publicistică, mass-media, publicitate, cercetare, etc.

Programul de pregărire în Istoria Artei include două componente majore: Programul principal, care este obligatoriu pentru toţi studenţii, cuprinde cursuri de istorie a civilizaţiei şi de istorie socială; istoria artei (arta universală şi românească din fiecare epocă, de la antichitate până în secolul XX, istoria artelor decorative, etc.); cursuri de management şi administrare a patrimoniului (colecţii de artă, legislaţie pentru protecţia patrimoniului, politici culturale, muzeologie, conservarea, autentificarea şi evaluarea obiectelor de artă).

Programul complementar cuprinde 18 cursuri opţionale cu tematică specializată: istoria mobilierului, arta paleocreştină, arta greacă antică, istoria costumului, arta extrem-orientală, istoria fotografiei, istoria cărţii şi a tiparului, heraldică şi numismatică, medalii şi decoraţii, arta Egiptului antic, istoria arhitecturii, etc. Începând cu anul al II-lea studenţii optează pentru nouă dintre aceste cursuri, care se derulează pe durata a trei semestre.

Mai multe detalii aici.

Relatii Internationale si Studii Europene

Programul de pregătire în Relaţii internaţionale şi studii europene are două componente – una generală şi o alta complementară.

Pregătirea generală este obligatorie pentru toţi studenţii, are un caracter multidisciplinar şi defineşte calificarea absolvenţilor. Principalul punct forte al programului este reprezentat de varietatea paradigmelor intelectuale pe care le curprinde: istoria relaţiilor internaţionale, teoria relaţiilor internaţionale, drept internaţional şi european, economie politică şi relaţii economice internaţionale, studii regionale variate, sociologia relaţiilor internaţionale, studii de securitate, filozofie politică, principii şi tehnici diplomatice, comunicare politică, limbi moderne, etc.

Pregătirea complementară curpinde două seturi de cursuri, între care studenţii optează chiar din primul semestru: unul este dedicat istoriei politice şi aprofundării istoriei relaţiilor internaţionale, celălalt este dedicat studiilor culturale europene.

Cursurile sunt completate prin stagii practice în instituţii precum Ministerul de Externe, Institutul Diplomatic, Parlamentul României, Institutul de Relaţii Internaţionale, Primăria Capitalei etc.


Mai multe detalii aici.